Anmälan om störning eller olägenhet

LÄS MER

Så här hanterar vi din anmälan

Miljö-och byggenheten handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det kan handla om störande buller, fukt och mögel i lägenheter, nedskräpning eller andra hälso- och miljöproblem. Innan du kontaktar miljö-och byggenheten bör du ha kontaktat din hyresvärd, berörd fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Enligt miljöbalken (9 kapitlet 3 §) definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.” Följande problem utreds inte av miljö-och byggen.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se