Ansökan om tillstånd för installation av värmepump

LÄS MER

Inför installation av värmepump

Du ska ansöka om installation av värmepump. Du ska även anmäla när installationen påbörjas samt är avslutad.

Innan installationen påbörjas måste du invänta ett skriftligt tillstånd från kommunen. Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med 
en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor samt ytterligare avgifter för kommunens handläggning av detta.

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig. Därför är det viktigt att ansökan lämnas komplett ifylld i god tid innan installationen. Handläggningstiden kan vara upp till sex veckor, men förkortas om ansökan från början är korrekt ifylld. Till ansökan ska det även bifogas en skalenlig situationsplan där närliggande vattenbrunnar, avloppsanläggningar och eventuella ledningar finns markerade.

Tänk på skyddsavstånd till vattentäkter (egen och närboendes). Vilket skyddsavstånd som är tillräckligt beror på vattentäktens storlek, typ och de geologiska förutsättningarna. Det rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter för jordvärme och 30 meter för bergvärme.

Avstånd mellan flera bergvärmebrunnar bör överstiga 20 meter (tänk även på ev. grannars installationer). Om bergvärmebrunnar läggs för tätt kan den uttagbara effekten på brunn bli lägre på grund av temperatur-sänkningen runt varje brunn.

Om du ska borra för bergvärme är det rekommenderade minsta avståndet till en enskild avloppsanläggning 30-50 meter beroende på om borrhålet placeras uppströms eller nedströms avloppsanläggningen.

Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi och frysning av marken undviks. Ett för grunt borrhål gör att värmepumpen tar för mycket energi ur hålet vilket kan leda till att det bildas en ispropp med följd att det finns risk för att pumpen havererar.

Energibrunn i berg bör utföras i enlighet med SGUs (Sveriges geologiska undersökning) kriterier i Normbrunn.

Både borrentreprenör och värmepumpsinstallatör bör vara ansluten till branschorganisation. Det är önskvärt att installatören är certifierad för uppgiften och lämnar tillverkningsdeklaration på utfört arbete. Anlitad brunnsborrare ska vara certifierad.

Om borrvatten ska släppas till sjöar, vattendrag eller dagvattenbrunnar ska det avslammas innan detta sker. Ska borrvatten släppas på dagvattennätet ska kommunens VA-enhet kontaktas innan detta sker.

Det är viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna.

Ägaren/brukaren ska följa värmepumpinstallatörens anvisningar. För att förebygga läckage till omgivningen ska ägaren kontrollera att köldbärarslingan alltid har föreskrivet övertryck. Tryckvakten ska vara så inställd att den ger larm vid för lågt systemtryck. Vid larm ska kompetent servicepersonal tillkallas. Med regelbunden övervakning kan eventuella åtgärder vidtas tidigt och risken för skador blir mindre.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se