Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Det här gäller vid strandskydd

Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga nytt, ändra naturmiljön eller utöka den privata zonen. För att få en dispens från förbudet måste vissa villkor uppfyllas.

Sök strandskyddsdispens

För att få göra något som är förbjudet inom strandskydd ska du söka dispens. Vanligtvis söker du dispens hos kommunen men inom vissa skyddade områden, till exempel naturreservat, är det till länsstyrelsen du ska vända dig.

Läs mer om strandskyddsdispens.

  • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Till exempel åtgärder inom din hävdade tomtplats.
  • Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Till exempel att det avskiljs av en större väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
  • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Till exempel hamn, brygga eller båthus.
  • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet. Det kan handla om industriverksamhet eller en hamn.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Transformatorstationer, vägar och ledningsnät räknas som allmänt intresse.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta är ett väldigt ovanligt skäl, har endast använts någon enstaka gång.
  • I ett tillägg till översiktsplanen har ett antal områden lämpliga för landsbygdsutveckling pekats ut. Inom dessa områden finns det ytterligare två särskilda skäl som kan användas.:
  • Byggnaden (gäller inte enstaka en- och tvåbostadshus), verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
  • Enstaka en- och tvåbostadshus uppförs i anslutning till befintligt bostadshus.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se