Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Ansökan om tömning vartannat år

Alla slambrunnar ska som grund tömmas en gång om året. Om din brunn inte används i sådan utsträckning att den fylls, kan du ansöka om att få en tömd vartannat år.

Riktlinjer för slamtömning vartannat år

Följande kriterier måste, i tillämpliga delar, vara uppfyllda:

  • Slamavskiljaren med tillhörande reningsanläggning ska vara tillståndsgiven och uppfylla funktionskraven enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7.
  • Producerad slammängd får inte överstiga 50 % av den slammängd som avskiljaren är dimensionerad för med ett tömningsintervall på en gång per år.
  • Fastigheten ska vara för fritids- eller permanentboende.
  • Större mängder flytslam i avskiljaren (sista kammaren) får inte förekomma eftersom detta kan äventyra reningsanläggningens funktion.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se