Hantering av brandfarlig vätska eller spillolja

LÄS MER

Det här gäller

  1. Informationsplikt gäller för installation av cisterner, anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i mark eller utomhus som innehåller brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) och spilloljor med en volym på över 1 kubikmeter. Senast fyra veckor innan en installation ska du skriftligen informera oss genom att fylla i och skicka in den här blanketten. När installation är sedan är utförd ska du även skicka in installationsrapporten till oss. Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark och större volymer än 10 kubikmeter krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på särskild blankett till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF.
  2. Vi ställer krav på ansökan för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vattenskyddsområde enligt våra skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna finns att läsa på kommunens webbplats, svenljunga.se. Observera att kraven skiljer sig mellan olika skyddsområden.
  3. Cistern i mark innebär att cisternen helt eller delvis är under markytan, cistern ovan mark innebär att cisternen är helt ovanför markytan S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av exempelvis stål eller stållegering. Kontrolleras var sjätte år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras var tolfte år. K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av exempelvis plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast. K-cisterner är certifierade (“typgodkända”). Kontrolleras var tolfte år.
  4. Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
  5. Användningsområde kan till exempel vara uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad med mera.
  6. Invallning krävs för behållare eller cisterner inom vattenskyddsområde. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. Det sekundära skyddet ska vara tätt, hållbart och vara utformat så att kontroll är möjlig. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Sekundärt skydd för cisterner krävs av kommunen även i andra fall.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se