Begäran om medåkning

LÄS MER

Information

Vårdnadshavare till elev som inte beviljats rätt skolskjuts, har möjlighet att skriftligen begära att för elevens räkning få nyttja ledig plats i skolskjustfordon. Under förutsättning att kommunen inte åsamkas extra kostnader samt att befintlig skolskjutsverksamhet inte påverkas. Begäran ställs till skolskjutsentreprenören, som får bevilja sådan skjuts under tid som denna plats inte behövs för annan skolskjuts berättigad elev, dock längst för ett läsår.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att kunna handlägga ditt ärende om ansökan kring medåkning. Den lagliga grunden för behandlingen är uppgifter av allmänt intresse. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se