Ansökan om ledighet vuxenutbildningen

LÄS MER

Ledighet från undervisning från vuxenutbildning. 

Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende ledighetsansökan för vuxenutbildningen. Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgifter av allmänt intresse. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så länge dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att föra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: barnutbildning@svenljunga.se alternativt på telefonnummer: 0325-180 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se