Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

LÄS MER

Lämna in redovisning av partistöd årligen

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och vara inlämnad, till kommunstyrelsen, före mars månads utgång efterföljande år.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se