Ansökan om aktivitetsbidrag

LÄS MER

Så här går ansökan till

Instruktioner för att fylla i blankett:

  1. Numrera sidorna 
  2. Ange föreningens postgiro- och eller bankgironummer
  3. Ange vilken period ansökan avser
  4. Ange vilken SF-ansluten idrott som sammankomsten tillhör t.ex. fotboll, badminton, simning
  5. Redovisa antalet sammankomster på närvarokortet där det medverkat minst tre (3) bidragsberättigade deltagare
  6. Redovisa antalet bidragsberättigade deltagartillfällen, dvs varje deltagares närvarotillfälle i en godkänd sammankomst fördelad på flickor, pojkar och åldersgrupper. Kolumnen +20 år används enbart för redovisning av handikappidrottsaktivitet
  7. Summera antalet sammankomster och deltagartillfällen. Denna summa transporteras till nästa blankett om ni har flera ansökningsblanketter
  8. Summera det totala antalet deltagartillfällen på sista sidan
  9. Ansökan skall undertecknas av en av styrelsen utsedd firmatecknare

Redovisa närvaro på sammankomsterna

Det finns även ett närvarokort du ska använda för att redovisa vilka som närvarade vid varje sammankomst.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se