Ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av latrin, fekalier eller urin

LÄS MER

Krav för eget omhändertagande

För att du ska kunna ta hand om latrin, fekalier eller urin på egen hand behöver det finnas goda förutsättningar för att göra det. Du behöver kunna kompostera det du har tagit om hand, sprida det och lagra det.

Följande handlingar ska bifogas

  • Situationsplan. Miljö- och byggenheten kan bistå med skalenlig karta över fastigheten. Följande ska framgå:
    • tomtgräns (t ex arrendetomt), vägar, sjöar, diken och bäckar, hus (befintliga och planerade).
    • Latrinkompostens placering.
    • Skyddsavstånd till vattenbrunnar inom 150 meter och vattendrag närmre än 30 meter.
    • Spridningsyta för urin (i förekommande fall).
  • Kontrakt om överlåtelse till lantbrukare.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se