Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

LÄS MER

Anmäl vad du planerar att göra

Observera att arbetena får påbörjas tidigast sex veckor efter det att du har lämnat in anmälan, om inte vi beslutar något annat. Har du påbörjat arbetet innan en anmälan har lämnats in, kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut.

När du påbörjar din installation ska du anmäla det. När arbetet är klart ska du lämna in ett slutbesiktningsintyg. Blanketter finns bifogat.

Följande handlingar ska bifogas

 • Situationsplan. Miljö- och byggenheten kan bistå med skalenlig karta över fastigheten. Följande ska du rita ut:
  • tomtgräns (t ex arrendetomt), vägar, sjöar, diken och bäckar, hus (befintliga och planerade)
  • avloppsanläggning; brunnar, ledningar, sluten tank osv.
  • Vattentäkter, egen (befintlig eller planerad) samt övriga inom 150 meter från anläggningen
  • Bergvärme- eller jordvärmeanläggning. Här gäller skyddsavstånd på 50 respektive 5 meter från anläggningen.
  • Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Avståndet till anläggningen bör inte överstiga 20 meter.
 • Redovisning av resultat från utförd markundersökning (provgrop). Behövs inte för sluten tank. Blankett finns bifogat.
 • Prestandadeklaration för slamavskiljare eller minireningsverk.
 • Produktblad eller beskrivning av reningsverk.
 • Teknisk beskrivning av vald anläggning. Finns inte för sluten tank. Blankett finns bifogat.
 • Intyg från kontroll av befintlig slamavskiljare. Fylls i om befintlig slamavskiljare ska fortsätta användas. Blankett finns bifogat.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se